Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Om jordforureningsdata

​​​​​​​​​​​​​​​
​​Jordforureningsområdet omfatter data om jordforurening kortlagt og klassificeret på forskellige niveauer. Jordforurening er en generel betegnelse for miljøfremmede partikler i jordbunden, hovedsageligt opstået som følge af menneskelig aktivitet. 

 

Hvordan finder jeg jordforurenings-data​?
HVORDAN KLASSIFICERES EN GRUND?
HVEM inddaterer    ​J​ORDFORURENINGS-DATA?                        ​
PÅBUD EFTER JORDFORURENINGS-LOVEN

​Hvordan finder jeg jordforureningsdata?

​Det er muligt på miljøkortet Danmarks Arealinformation at finde data om jord på forskellige lokaliteter. Du kan samtidig danne en jordforureningsattest for en ejendom.

 

​Data om jord trækkes fra den fællesoffentlig database DKjord, som regionerne benytter til inddatering, redigering og søgning af jordforureningsdata. 


Hvem bruger jordforureningsdata?

Jordforureningsdata benyttes primært af myndigheder til forvaltning af jordforurening. Derudover har rådgivere, entreprenører og ejendomsmæglere stor interesse i jordforureningsdata fx i forbindelse med salg af ejendom. Jordforureningsdata bruges i ejendomdatarapport, som anvendes i forbindelse med ejendomshandler.  


Hvem inddaterer jordforureningsdata?

I Danmark er det regionernes opgave at kortlægge arealer, hvor der er en mulig eller en konstateret forurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord for at sikre grundvandet og dermed rent drikkevand samt menneskers sundhed. Kommunerne inddaterer data om områdeklassificeringer og påbud i Danmarks Arealinformation.  

I Dataansvars​aftalen for jordforurening kan du se, hvem der er ansvarlige for vedligeholdelse og inddatering af dataene.

​​

 

Hvordan klassificeres en grund i forhold til jordforurening?

​Regionerne kortlægger grunde, som er forurenede, eller hvor der er mistanke om forurening. Dette gøres for at kunne holde styr på forureningerne, så forureningerne ikke spredes f.eks. i forbindelse med bygge- og anlægs­arbejder.

Vidensniveau 1 (V1)
Når der er tilvejebragt viden om aktiviteter på en grund, der kan have været kilde til jordforurening på et areal, betegnes arealet som kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Mistanke om forurening kommer, når regionen gennemgår f.eks. gamle miljøarkiver, telefonbøger eller byggesager, der viser, at der tidligere har været aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Vidensniveau 2 (V2)
Når der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art eller koncentration, at det kan konstateres, at jorden er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det gøres ved at analysere jord, grundvand eller poreluft (luften i jorden).

Nuancering
På boliggrunde hvor tekniske undersøgelser har vist, at der er en forurening (V2), nuancerer regionernes miljøsagsbehandlere arealet for at gøre det lettere at forstå, hvilken risiko den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål. Nuanceringssystemet inddeler forureningen i tre kategorier:

  • F0: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have
  • F1: Jordforureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du bruger simple råd
  • F2: Jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller skal undersøges nærmere
     
Områdeklassificering
Områdeklassificerede arealer er områder, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Som udgangspunkt klassificeres byzone som et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Klassificeringen skal sikre, at lettere forurenet jord ikke flyttes til ikke forurenede områder, idet jorden fra områdeklassificerede arealer skal køres til en godkendt modtager. 


Påbud efter Jordforureningsloven (Påbud JFL)

Påbud efter Jordforureningsloven vedrører arealer, hvor kommunen har meddelt, at en ejendom er omfattet af et påbud efter Jordforureningsloven. Påbuddet kan være aktivt eller et påbud om længerevarende vilkår (eksempelvis belægning eller monitering).