Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksJordboers-for-byggeprojekter

​​​

Pressemeddelelse: Jordbørs for byggeprojekter

Ny markedsplad​s gør overskudsjord til
grøn forretning 


Med en ny markedsplads på internettet kan byggeriet udveksle jord mellem byggeprojekter, der enten har jord i overskud eller mangler jord. Og der er virkelig brug for en løsning på det mangeårige problem med overskudsjord fra byggeprojekter. 10 mio. tons jord bliver alene i Hovedstadsområdet årligt fragtet rundt for at ende som fyld i havne, som støjvolde eller lignende. Det er spild af god jord, mener Bygherreforeningen og Danske Regioner, der sammen med Danmarks Miljøportal og Realdania står bag det nye, grønne initiativ www.jordbasen.dk. 

Med Jordbas​en.dk​ har byggeriet fået et nyt ’datingsite’ for overskudsjord, der skal løse byggeriets store udfordringer med jord fra bygge- og anlægsprojekter. I dag bliver store mængder jord – svarende til 400.000 vognlæs – årligt fragtet rundt alene i Hovedstadsområdet og ender typisk i Københavns Havn eller som støjvolde. 

På Jordbasen.dk, kan offentlige og private bygherrer, entreprenører, transportvirksomheder og andre i byggebranchen nu udbyde og finde projekter, der enten mangler jord eller har jord i overskud. 

Det er et helt nyt koncept udviklet af Danmarks Miljøportal, Danske Regioner og Bygherreforeningen. ”I dag er byggeriets ressourcespild af jord enormt, men vi håber virkelig at kunne nedbringe dette med den nye markedsplads. Den her form for udveksling og genbrug af overskudsjord vil kunne reducere omkostningerne til transport og deponering af jord markant. Det betyder en stor gevinst for miljøet i form af mindre luftforurening, lastbiltrafik og behov for sand og grus fra grusgravene,” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen. 

Succesfuld test fører til landsdækkende ordning 

Idéen om en markedsplads for jord har allerede været testet med succes og skal nu for alvor i luften i sommeren 2016. Lanceringen sker den 6. juni, og de første to år bliver hjemmesiden drevet på forsøgsbasis af Danmarks Miljøportal. Støtte fra Realdania betyder, at det vil være gratis at benytte hjemmesiden i denne periode. 

Formanden for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), glæder sig over den nye hjemmeside. 

”Grøn vækst og ressourceoptimering er mantraer i Region Hovedstaden. De råstoffer, som man traditionelt bruger i byggeriet, såsom sand og grus, har vi desværre ikke ret mange af. Derfor indgår det i regionens Råstofplan, at vi skal blive bedre til at genbruge overskudsjord og byggeaffald. Den her hjemmeside er et godt eksempel på, hvordan regionen bidrager til løsninger, der sigter på grøn vækst,” siger Jens Mandrup. 


”Prototypen har med succes været afprøvet på en mindre gruppe af myndigheder, entreprenører og jordmodtagere. Nu bliver konceptet udbredt til hele Danmark til gavn for miljø, økonomi og bæredygtighed i byggeriet,” siger Christian Bruhn Rieper, medlem af bestyrelsen i Danmarks Miljøportal og vicedirektør i Region Hovedstaden.

For kommunerne er aspektet omkring transporten af jord også vigtig. Eva Kanstrup, medlem af bestyrelsen i Danmarks Miljøportal og direktør for Teknik- og Miljø i Herning Kommune siger: ”At overskudsjord flyttes så få kilometer som muligt vil ikke alene give færre lastbiler på vejene og dermed færre udgifter til bygherren – det vil også medvirke til at mindske CO2-belastningen og dermed bidrage til at opfylde kommunens klimamål.” 

For yderligere information kontakt: 
Jens Mandrup (SF), formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, mobil 31 34 88 98
Christian Bruhn Rieper, vicedirektør i Region Hovedstaden, christian.bruhn.rieper@regionh.dk, tlf. 21 77 69 99.
Eva Kanstrup, medlem af bestyrelsen i Danmarks Miljøportal og direktør for Teknik og Miljø i Herning Kommune, eva.kanstrup@herning.dk, telefon 96 28 80 03.
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen, hlb@bygherreforeningen.dk, tlf. 40 42 55 75.


FAKTA: 

Hjemmesiden Jordbasen.dk er resultatet af et innovationsprojekt under Region Hovedstadens og Bygherreforeningens projekt ”Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering”. 
Udviklingen er sket i et partnerskab mellem Danmarks Miljøportal, Bygherreforeningen og syv kommuner. 
Udvikling af jordbasen.dk er finansieret af Danmarks Miljøportal og Region Hovedstaden og har kostet ca. 1,7 mio. kr. 
Støtte fra Realdania betyder, at hjemmesiden i to år vil være et gratis tilbud til bygge- og anlægsbranchen. 
Projektet ”Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering” har frembragt ny viden, der kan medvirke til at reducere mængderne af overskudsjord som frembringes i anlægsprojekter, og til at øge bæredygtigt genbrug af overskudsjord. 
Med Bygherreforeningen som projektejer har der været etableret ni partnerskaber, som har udviklet og testet lovende ideer og teknikker. I partnerskaberne har indgået både offentlige og private virksomheder, bl.a. Banedanmark, Vejdirektoratet og Danmarks Miljøportal, samt en række kommuner, forsyningsvirksomheder, råstof-, transport- og entreprenørvirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder. Resultaterne heraf kan ses på hjemmesiden www.jordhaandtering.dk.
Projektet udspringer af Region Hovedstadens Regionale Udviklingsplan og blev iværksat i dialog med kommunerne i Hovedstadsregionen. Projektet er finansieret med fire mio. kr. fra Region Hovedstaden og hertil kommer yderligere fire mio. kr. fra de deltagende partnere. 
Realdania har bevilget 1,5 mio. kr. til formidling af resultater fra de ni delprojekter. 


Om Danske Regioner

Driver hospitaler og forskning og administrerer praksisområdet 
Driver handicaptilbud og løser opgaver inden for miljø og råstoffer 
Samarbejder med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse 
Ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed 


Om Danmarks Miljøportal 

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommunerne (KL), regionerne og Miljø- og Fødevareministeriet med det overordnede formål at gøre miljødata tilgængelige ét sted. Miljødata i Danmarks Miljøportal stilles gratis til rådighed for borgere, myndigheder og private virksomheder. Data kan hentes via webservices eller søges frem på Danmarks Arealinformation , der fungerer som et udstillingsvindue for miljødata med 150 datasæt og 1,5 mio. besøgende om året. På Arealinformation kan du via temaet ’Jordforurening’ fx se, om jorden er forurenet på en specifik matrikel, og via temaet ’Fredninger’ kan de se, hvilke fredninger der er gældende for et udvalgt område. 


Om Bygherreforeningen 

Bygherreforeningen varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet inden for arkitektur, kvalitet og produktivitet. 
Bygherreforeningen organiserer 130 af Danmarks mest professionelle bygherrevirksomheder og medlemsskaren omfatter mere end 1.300 af byggeriets beslutningstagere. Foreningens medlemmer repræsenterer et samlet årligt indkøbsvolumen på 30-50 mia. kr.