Maj 2013

Sommeren er over os, og på Danmarks Miljøportal har vi gang i mange spændende projekter. Folketinget har foretaget ændringer i jordforureningsloven der gør DKjord til det autoritative register for jordforurening i Danmark.

Sidst i maj var Danmarks Miljøportal repræsenteret på KTC og EnviNa’s ”Natur & Miljø-konference 2013” hvor interesserede konferencedeltagere lagde vejen forbi standen for at se, hvordan Naturapplikationen fungerer i praksis. Ligeledes var vi i maj måned at finde på konferencen ”Offentlig digitalisering 2013 – på vej mod d-land,” der var arrangeret af Dansk IT i Århus musikhus. Her bidrog Danmarks Miljøportal med data til det innovative CodeLab, hvilket bliver uddybet her i nyhedsbrevet. I begyndelsen af maj deltog Danmarks Miljøportal med stand og kort oplæg på KL’s konference ”Politisk Forum 2013.”

Derudover er der stadig ledige pladser til brugerkursus på Ferskvandscentret om NaturAppl2 og Danmarks Arealinformation den 10. juni, der udelukkende drejer sig om naturdata.

   Indhold


> JORD - DKjord er autoritativt register for jordforurening
> BRUGERSEMINAR - Data skaber værdi for miljøet
> AREAL - Råstoffer på Danmarks Arealinformation
> DATA - Fælles miljødata giver mange fordele
> KONFERENCER - DMP bidrog med data til CodeLab
> IT-UDVIKLING - Hent koden til demoen: Mobil.Web

 

 

 

Ændring af jordforureningsloven gør DKjord til det autoritative register for jordforurening i Danmark 

Folketinget har den 14. maj 2013 vedtaget den planlagte ændring af jordforureningsloven (Lov om ændring af lov om forurenet jord).

Den vedtagne ændring af lovens § 14 lyder:

I § 14, stk. 1, ændres »matrikelregisteret« til: »et digitalt, offentligt register«.

Det digitale offentlige register der omtales i jordforureningsloven er Danmarks Miljøportals jorddatabase: DKjord.

Arbejdet med lovændringen, der blev påbegyndt i januar 2012, er dermed afsluttet.   Med ét autoritativt register for jordforurening bliver det lettere at sikre pålidelige og opdaterede data om jordforureninger i Danmark.

Det lovgivningsmæssige arbejde har været en del af projektet ’DKjord Trin 3’. Implementering af Trin 3-projektet betyder desuden, at regionerne ikke længere skal indberette jordforureningsdata til Geodatastyrelsen (tidl. KMS). Konkret forventes det, at regionerne vil opnå en direkte besparelse på ca. 2 millioner kroner over en 5 årig driftsperiode fra 2013 og frem. Det omfatter både ressourcebesparelser omkring sagsbehandling, og besparelser når regionerne ikke længere skal betale for indberetning til GST.

 

 

 

 

Miljøportalens brugerseminar: Data skaber værdi for mennesker og miljø


Kom til miljøportalens brugerseminar den 23. september 2013 og bliv inspireret til, hvordan vores miljødata kan skabe værdi, så vi får mest muligt miljø ved fælles indsats. Seminaret holdes på DOK5000 i Odense havn og byder på inspirerende oplæg, dialogspor og networking mm.
 
Miljøminister Ida Auken holder åbningstalen med en engageret opfordring til, at det kun er fantasien, der sætter grænserne for, hvordan vi får mere miljø.
 
I Danmarks Miljøportal er data omdrejningspunktet: Data der inddateres og data der udstilles til gavn for myndigheder, borgere, NGOer og private aktører. Dagen vil derfor byde på oplæg om, hvordan forskellige aktører bruger miljøportalens data til at skabe værdi for mennesker og miljø.
 
Fem dialogspor vil inddrage seminarets deltagere til at sætte spot på fagdata. De miljøfaglige følgegrupper på hhv. Jord, Grundvand, Overfladevand og Natur vil præsentere deres forslag til, hvilke fagdata der skal udstilles på Danmarks Arealinformation, og du inviteres til at komme med dine input.
 
Sidst med ikke mindst vil der under den afsluttende fyraftensøl være mulighed for at spørge ind til miljøportalens databaser.
 
Målgruppen for deltagelse på brugerseminaret er miljøchefer og miljø-, natur og GIS-medarbejdere fra Stat, regioner og kommuner. Mere information om program og tilmelding til dagen vil inden længe være at finde på vores hjemmeside. 

 

 

 

Råstoffer på Danmarks Arealinformation

Det er muligt at finde opdaterede oplysninger om råstoffer på Danmarks Arealinformation. Alle fem regioner har inddateret data om råstoffer. Data kan findes under temaet ’Råstoffer’. De to lag viser hhv. råstofgraveområder og råstofinteresseområder.

Råstofgraveområder dækker over sand, sten, grus og ler, der primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder. Disse områder kan ikke benyttes til andre formål, der kan besværliggøre den fremtidige råstofudvinding. Kommunerne er som udgangspunkt forpligtet til at tage højde for beskyttelsesinteresser såsom fortidsminder, beskyttede naturtyper m.v. ved tilladelse til råstofudvinding.

Råstofinteresseområdet  skal i hht. loven kortlægges af Regionsrådet efter råstofforekomster på landjorden. Ud fra geologien er der i disse områder en vis sandsynlighed for råstofforekomster. Områderne bliver nærmere undersøgt af Regionsrådet i samarbejde med råstoferhvervet og lodsejerne for at vurdere og afgøre om de pågældende arealer senere skal betegnes som råstofgraveområder.  Der kan kun i begrænset omfang gives tilladelse til råstofudvinding indenfor et interesseområde, hvis der forelægger dokumentation for råstoffets forekomst.  Regionen skal ligeledes give tilladelse, mens områderne ikke må benyttes til formål, der kan forhindre eller genere udvinding af fremtidige råstofforekomster. 

 

 

 

Fælles miljødata giver mange fordele

Danmarks Miljøportal er stedet, hvor myndighedernes forskellige data om miljø opdateres, udstilles og deles mellem myndigheder, borgere, organisationer og virksomheder.

Danmarks Miljøportal er et vigtigt redskab for kommunerne, da sagsbehandlerne hurtigt kan opnå viden om forskellige miljødata fra forskellige myndigheder i forbindelse med planlægning, prioritering og afgørelser. Siden 2007 har det været muligt at hente miljødata direkte fra miljøportalens hjemmeside www.miljøportal.dk ved hjælp af bl.a. Danmarks Arealinformation eller webservices. Disse webservices er små programmer, der muliggør kommunernes ajourføring samt udtræk af data fra miljøportalens databaser indenfor bl.a. natur-, grundvands- og jordforureningsområdet.

Validiteten af data sikres ved en brugeradministration, der kun gør det muligt for autoriserede at redigere og lægge data ind. Alle dataansvarlige myndigheder, der opdaterer data, skal derfor underskrive en brugeradministrationsaftale, som sikrer, at håndteringen af data lever op til reglerne på området.

Der er utallige mængder data tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Antal og kombinationsmuligheder af data er støt stigende, hvilket har resulteret i at miljøportalen har opstillet en samlet oversigt over, hvilke data der er tilgængelige. 

 

 

 

DMP bidrog med data til CodeLab

Den 22.-23. maj deltog Danmarks miljøportal i den årlige digitaliseringsmesse ”Offentlig digitalisering 2013 – på vej mod d-land,” i Århus musikhus. Udover at miljøportalen deltog med stand og oplæg ved sekretariatsleder Birgitte Pahl, bidrog miljøportalen også med data til det innovative ”kode laboratorium.”

Dette såkaldte CodeLab bestod af tre unge udviklere, der fik stillet til opgave at udvikle et system indenfor 24 timer. Danmarks Miljøportal stillede natur- og geografiske data til rådighed for de friske studerende, der med denne hjælp udviklede en applikation  i høj opløsning.

Applikationen fungerer som en Augmented reality applikation. Det vil sige, at man gennem enhedens kamera ser den omkringliggende verden, hvorpå de fundne arter i området omkring ens aktuelle placering, dukker op på skærmen, afhængigt af hvorhen man peger i landskabet.

De tre unge udviklere bestod af hhv. Sebastian Brandes Kraaijenzank, der er studerende på Univ. Carlos III de Madrid i Spanien, Anders Skovsgaard, der er PhD. studerende ved Aarhus Universitet og Jonas Grau, udvikler, Klean/Hackavoid.

 

 

 

Hent koden til Danmarks Miljøportals demo: Mobil.Web
 
Danmarks Miljøportal har udviklet en demo, der giver samme brugeroplevelse som en mobilapp. Demoen integrerer en række af kerneteknologierne bag Danmarks Miljøportal bl.a. Brugerstyringen, Naturdatabasen og Danmarks Arealinformation.

• Mobil.web henvender sig til udviklere
• Mobil.web er et konkret eksempel på, hvordan der kan bygges løsninger baseret på Danmarks Miljøportals services
• Koden er gjort tilgængelig, så der hurtigt kan skabes løsninger
• Læs mere
  
Demoen er et eksempel på de muligheder, der findes for integration til Danmarks Miljøportal, og den er udviklet som et fuldt kørende system. Det betyder, at den indeholder løsninger på størstedelen af de integrationer der er relevante, når en løsning skal tilkobles Danmarks Miljøportal.

Formålet med demoen er at vise, hvordan udviklere kan bygge løsninger baseret på de services som Danmarks Miljøportal udstiller. Samtidig er koden gjort tilgængelig, så leverandører hurtigt kan skabe løsninger, der integrerer til Danmarks Miljøportal. 

 Aktuelt


> Positiv feedback om Danmarks Arealinformation på Natur & Miljø
 
Det nye Danmarks Arealinformation har fået mange rosende ord med på vejen af GIS-, miljø- og naturmedarbejdere, der har lagt deres vej forbi miljøportalens stand på Natur & Miljø-konferencen i Nyborg ultimo maj.

Danmarks Miljøportal vil gerne benytte lejligheden til at takke for de positive tilkendegivelser. 

> Opdatering i Naturdatabasen
De tekniske anvisninger er blevet ændret for flere fuglearter samt orkidéen Fruesko. Nogle meget, andre mindre. Ændringen betyder, at den måde data indsamles på, er tilpasset nye behov. Således er der den 23. maj 2013 kommet nye indtastningsflader til indtastning af overvågningsdata for disse arter. Opdateringen af indtastningsfladerne har betydning for de af Naturstyrelsens medarbejdere, der indsamler og indtaster data om nedenstående arter. 
 
De 16 indtastningsflader der er enten nye eller opdaterede omhandler arterne: Kongeørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Hjejle, Blå kærhøg, Plettet rørvagtel, Sorthovedet måge, Hvid stork, Sort stork, Perleugle, Sangsvane, Nordisk lappedykker, Dværgterne, Spiltterne og Sandterne og Fruesko. 


 Tips og tricks


> Registreringsvejledninger til Danmarks Arealinformation
 
I forbindelse med lanceringen af det nye Danmarks Arealinformation og dertilhørende datamodel, er der som noget nyt udarbejdet vejledninger til inddatering og redigering af data.
Vejledningerne forklarer og instruerer i, hvordan inddateringer samt redigeringer af data udarbejdes og er tilgængelige på vores hjemmeside under Inddatering af miljødata > Data i fagsystemerne > Om Arealinformation.
 

God fornøjelse
 

> Hvad kan Naturapplikationen?
Med den nye naturapplikation fra Danmarks Miljøportal har natursagsbehandlerne fået et smart og effektivt redskab til at registrere naturdata. Med Naturappl2 behøver du ikke længere at registrere data i et papirskema først. Applikationen kan nemt installeres på en bærbar computer samt enkelte tablets, så du kan taste observationerne ind, mens du er i felten.
  
Sådan bruger du Naturapplikationen
På denne vejledningsside finder du brugermanualer og introduktionsfilm til Naturapplikationen. Brugermanualen er senest opdateret den 21. maj 2013. 


 Kalender


> 23. september afholdes Danmarks Miljøportals årlige brugerseminar. Der bliver taget hul på brugerseminaret af miljøminister Ida Auken, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 23. september. Der vil løbende blive lagt mere information på vores hjemmeside www.miljoeportal.dk og i nyhedsbrevene.


 Læs mere


> Årsrapporten 2012
Miljøportalens årsrapport 2012 er godkendt og underskrevet af miljøministeriets departementschef, og kan findes her. Årsrapporten er en redegørelse for miljøportalens aktiviteter i det forgangne regnskabsår, og har til hensigt at give interesserede et indblik i organisationens aktiviteter og økonomi.


 Genveje

> Online FAQ 
> Arealinformation
> Vejledninger
> Introduktionsfilm

Du kan kontakte supporten ved hjælp af kontaktformularen eller ved at ringe til os på 72545454

 

 


Afmeld nyhedsbrevet

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV

www.miljoeportal.dk
miljoeportal@miljoeportal.dk
(+45) 72 54 54 54